Lidmaatschapsreglement

 • Vivium Zorggroep is een stichting. Wij verzoeken u dan ook de woorden ‘leden’ en ‘lidmaatschap’ te lezen als ‘contribuanten’ en ‘contribuantschap’.
 • Lid van het Vivium Services is diegene die zich schriftelijk of digitaal heeft aangemeld voor het lidmaatschap en een machtiging heeft afgegeven voor de verschuldigde contributie. Alle personen uit hetzelfde huishouden profiteren van de voordelen van het lidmaatschap.
 • De samenstelling van het Plezierig Leven aanbod wordt bepaald door Vivium Services en kan op ieder moment worden gewijzigd. U wordt daarover geïnformeerd via de folder bij de jaarlijkse contributie-inning, het ledenblad en de website.

Iedereen kan lid worden

 • Iedereen kan lid worden van Vivium Services. Ons werkgebied omvat Ankeveen, Blaricum, Bussum, Eemnes, Driemond, ’s Graveland, Huizen, Hilversum, Kortenhoef, Laren, Loosdrecht, Muiden, Muiderberg, Naarden, Nederhorst den Berg en Weesp. Sinds 2016 zijn wij ook actief in Almere en Amsterdam Zuid en Nieuw-West.
 • Het lidmaatschap geldt voor alle leeftijden.
 • U kunt ook lid worden wanneer u niet woonachtig bent in het werkgebied van Vivium Zorggroep. U ontvangt een ledenpas en ledeninformatie zoals het ledenblad, maar u kunt niet van alle diensten gebruik maken. Wel kunt u meedoen met het Vivium Zorgcollectief en bespaart u op uw zorgpremie. Per aanvraag wordt voor u gekeken of de gewenste dienst voor u of uw woonplaats van toepassing is.

Contributie

 • Het lidmaatschap van Vivium Services wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) en is geldig voor alle gezinsleden die op hetzelfde adres wonen.
 • Betaling van de verschuldigde contributie geschiedt  door middel van automatische incasso. Hiervoor wordt een machtiging afgegeven.
 • Indien geen tijdige opzegging heeft plaatsgevonden in het lopende kalenderjaar, gaat het lidmaatschap over naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap in het eerste lidmaatschapsjaar dient te geschieden voor 1 december van het lopende kalenderjaar.
 • Elk jaar wordt de hoogte van de contributie opnieuw vastgesteld. Vivium Zorggroep behoudt zich het recht voor de contributie aan te passen.
 • De contributie wordt per kalenderjaar geheven, ongeacht de inschrijfdatum.
 • Indien een lid niet tijdig de verschuldigde contributie (volledig) heeft betaald, vervallen de rechten op dienstverlening van Vivium Services totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Ledenpas

 • Nieuwe leden ontvangen na afgifte van de machtiging voor automatische incasso een nieuwe ledenpas, tegelijk met het magazine. Deze ledenpas, die jaargebonden is, dient op verzoek getoond te worden om bij afname van diensten korting te kunnen ontvangen.

Beëindiging van het lidmaatschap

 • Voor beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden door middel van het sturen van een brief of e-mail gericht aan Vivium Services (leden@vivium.nl) vóór 1 december van het lopend jaar. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar.
 • Voor verlengde lidmaatschapscontracten voor onbepaalde tijd, geldt een opzegtermijn van één maand.
 • Indien verlengde lidmaatschapscontracten worden opgezegd, vindt restitutie van (een deel van) de contributie plaats.
 • Het lidmaatschap wordt beëindigd indien het lid komt te overlijden. Hierbij vindt restitutie van (een deel van) de contributie plaats. Het lidmaatschap kan kosteloos worden omgezet naar een gezinslid, behorende tot hetzelfde huishouden.
 • Op het moment dat er geen (volledige) betaling van de contributie plaatsvindt, zal Vivium Zorggroep het lidmaatschap aan het einde van het kalenderjaar beëindigen.

Wijziging gegevens

Een wijziging in uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail (leden@vivium.nl) doorgeven aan Vivium Services.

Aansprakelijkheid

Vivium Services treedt op als bemiddelaar tussen een lid en een leverancier waarmee een samenwerking is aangegaan. Het lid is zelf opdrachtgever. De serviceleveranciers hebben een eigen beroepsaansprakelijkheid. Vivium Zorggroep is derhalve niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de verrichte werkzaamheden. Indien u een cursus of workshop via Vivium Services volgt, zijn de algemene voorwaarden van de samenwerkingspartner van toepassing.

Algemene voorwaarden

Indien u een afspraak met een leverancier van Vivium Services heeft gemaakt, kunnen bij annulering van deze ingeplande activiteiten binnen 24 uur, annuleringskosten door de leverancier in rekening gebracht worden. Bij annulering van een geplande reis gelden andere voorwaarden, welke op dat moment met u besproken zullen worden.

Vivium Services bewaakt de kwaliteit van de bemiddeling en de diensten door deze regelmatig te evalueren met het lid en de samenwerkingspartner.

Privacyreglement

Vivium Zorggroep zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan, zoals is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vivium Zorggroep heeft een privacyreglement. Hierin staat hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. Voor uitgebreide informatie kunt u het privacyreglement opvragen bij Vivium Klantenservice (035) 6 924 924.

Gegevens worden alleen doorgegeven aan een samenwerkingspartner als dit nadrukkelijk is aangegeven en het lid daar toestemming voor heeft gegeven.

Klachten

Uw klacht en/ of suggestie kunt u sturen naar Vivium Zorggroep, t.a.v. productmanager Vivium Services, Postbus 406, 1270 AK Huizen. Voor uitgebreide informatie kunt u de klachtenregeling opvragen bij Vivium Klantenservice. Uw klacht zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee maanden, worden afgehandeld.

Lidmaatschapsreglement

 • Het lidmaatschapsreglement is onderdeel van het informatiepakket voor nieuwe leden.
 • Bestaande leden kunnen deze opvragen bij Vivium Services. Ook is het lidmaatschapsreglement op de website gepubliceerd.
 • Vivium Services heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. Deze zullen na herziening op de website worden gepubliceerd en zijn bij Vivium Services op te vragen. Leden zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Vivium Services en gelden de algemene voorwaarden van Vivium Zorggroep, indien van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij Vivium Klantenservice.

Correspondentieadres

Vivium Zorggroep

Vivium Services

Postbus 406

1270 AK Huizen

(035) 6 924 495

www.viviumservices.nl

 

versie: 9/ 02-2017